Warning: parse_url(http://C:\Users\kornelia.wurst\Downloads\Załączniki_Konkurs_nr_5) [function.parse-url]: Unable to parse URL in /home/users/default/public_html/ksowpl/typo3_src-4.2.17/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_content.php on line 5197
KSOW: Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021

04.12.2020

Na podstawie:
1)    art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.)
oraz
2)    § 18 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji

1.1. Termin składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 4 do 22 stycznia 2021 r.

1.2. Miejsce składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać do 16 jednostek regionalnych poszczególnych województw w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2.

Nazwy i adresy jednostek regionalnych, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.3. Forma składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i tych spośród załączników wskazanych w tym wniosku i instrukcji jego wypełnienia, dla których wprowadzono wymóg ich złożenia również w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

1.4. Sposób składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście, za pośrednictwem innej osoby, w tym pełnomocnika, albo za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką pocztową, której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

2. Obszar i zakres objęty konkursem.

2.1. Obszar objęty konkursem.

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski o wybór operacji powinny obejmować grupę docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech województw.

2.2. Zakres objęty konkursem.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 28 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:
a)    działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
b)    działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
c)    działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
d)    działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
e)    działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
f)    działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
g)    działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
h)    działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

3. Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w zakresie rzeczowym w dniu 2 listopada 2021 r. Koszty kwalifikowalne można ponosić najpóźniej do dnia złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o refundację.

4. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji został podzielony pomiędzy jednostki regionalne, do których należy składać wnioski o wybór operacji, wskazane w pkt. 1.2, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski, wskazane w pkt. 2.2. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
W przypadku gdy limit środków określony dla jednostki regionalnej na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone do tej jednostki w ramach innych działań na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

Operacje, które zdobędą wymaganą liczbę punktów, lecz nie zostaną wybrane do realizacji wyłącznie z powodu braku wystarczających środków jakie pozostaną do podziału po przydzieleniu części środków operacjom wyżej punktowanym:
1) są wybierane do realizacji, jeżeli w wyniku nie zawarcia lub rozwiązania umowy na realizację innej operacji do dyspozycji będą środki wystarczające na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych;
2) mogą zostać wybrane do realizacji, jeżeli partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za mniejsze środki, jakie pozostały po wyborze innych operacji lub zostały zwolnione w wyniku nie zawarcia lub rozwiązania umowy na realizację innej operacji.
Po spełnieniu jednego z tych warunków umowy na realizację tych operacji są zawierane według kolejności tych operacji na liście ocenionych operacji.

Załączniki.
1.    Nazwy i adresy jednostek regionalnych, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 5/2021.
2.    Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 5/2021.
3.    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
4.    Regulamin konkursu nr 5/2021.
5.    Załącznik do Regulaminu konkursu „Przewodnik po ocenie wniosku”.
6.    Formularz wniosku o wybór operacji.
7.    Załącznik nr 1 do wniosku o wybór operacji „Zestawienie rzeczowo-finansowe”.
8.    Załącznik nr 2 do wniosku o wybór operacji „Wkład własny”.
9.    Załącznik nr 3 do wniosku o wybór operacji „Formy realizacji operacji”.
10.    Załącznik nr 4 do wniosku o wybór operacji „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT”.
11.    Deklaracja dodatkowego partnera KSOW uczestniczącego w realizacji operacji o zobowiązaniu się do wykorzystania wkładu własnego w realizacji operacji.
12.    Oświadczenie partnera KSOW, że wniosek o wybór tej samej operacji nie został złożony do innej jednostki regionalnej, do której można składać wnioski w ramach konkursu nr 5/2021, oraz, że nie została zawarta umowa na realizację tej operacji w ramach tego konkursu.
13.    Oświadczenie dodatkowego partnera KSOW, że wniosek o wybór tej samej operacji nie został złożony do innej jednostki regionalnej, do której można składać wnioski w ramach konkursu nr 5/2021, oraz, że nie została zawarta umowa na realizację tej operacji w ramach tego konkursu.
14.    Oświadczenie partnera KSOW, że w terminie realizacji operacji wskazanym w części I pkt 6 wniosku co najmniej połowę jej grupy docelowej będą stanowić osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich.
15.    Oświadczenie partnera KSOW o braku powiązań osobowych z dodatkowym partnerem KSOW.
16.    Oświadczenie partnera KSOW, że nie zostaną dokonane odpisy amortyzacyjne ani zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów koszty nabycia praw majątkowych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych.
17.    Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji.
18.    Formularz umowy na realizację operacji.
19.    Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo-finansowe”.
20.    Załącznik nr 2 do umowy „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT”.
21.    Załącznik nr 3 do umowy „Rodzaje niezgodności w odniesieniu do obowiązków, o których mowa w §11 umowy”.
22.    Formularz wniosku o refundację poniesionych kosztów wraz z załącznikami nr 1 i 2.
23.    Załącznik nr 3 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji”.
24.    Załącznik nr 4 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT”.
25.    Załącznik nr 5 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Formularz operacji realizującej priorytety PROW 2014–2020”.
26.    Załącznik nr 6 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Oświadczenie partnera KSOW, że nie dokonał i nie dokona odpisów amortyzacyjnych ani nie zaliczył i nie zaliczy jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów kosztów nabycia praw majątkowych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych”.
27.    Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów.
28.    Plan działania KSOW na lata 2014–2020.
29.    Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020.

Załączniki do Konkursu nr 5/2021 - PobierzEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009