Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs nr 3/2019 dla Partnerów KSOW

                                       Ogłoszenie o konkursie nr 3/2019                                                                       dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich                                                na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r.                                       ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019


Na podstawie:
1)    art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm.)


oraz


2)    § 18 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.


1.1. Termin składania wniosków o wybór operacji.


Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r.


1.2. Miejsce składania wniosków o wybór operacji.


Wnioski o wybór operacji należy składać do:


1)    Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;


2)    16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw – w przypadku operacji realizowanych na poziomie województwa w zakresie działań 3, 4, 6 oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;


3)    16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych na poziomie województwa w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia.


Szczegółowe nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.


1.3. Forma składania wniosków o wybór operacji.


Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i załączników wskazanych w tym wniosku i instrukcji jego wypełnienia, które złożono w wersji papierowej, zapisaną na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.


1.4. Sposób składania wniosków o wybór operacji.


Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście albo za pomocą przesyłki rejestrowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188). Przesyłką rejestrowaną w rozumieniu tej ustawy jest przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru, opatrzona oznaczeniem adresata i adresem. W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

2. Obszar i zakres objęty konkursem.


2.1. Obszar objęty konkursem.


Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składane są wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech województw.
Do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru co najmniej czterech województw.


2.2. Zakres objęty konkursem.


Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 22 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:


a) działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;


b) działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;


c) działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;


d) działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;


e) działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;


f) działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;


g) działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;


h) działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;


i) działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

3. Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.


Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w dniu 31 października 2019 r.

4. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.


Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2019 r. został podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, wskazane w pkt. 1.2, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski, wskazane w pkt. 2.2. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.


W przypadku gdy limit środków określony na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone w ramach innych działań, z tym że środki te nie mogą być przenoszone z działań 3–9 do działań 10–13 wskazanych w pkt. 2.2.

Załączniki do ogłoszenia o konkursie.

1.    Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 3/2019 - pobierz

2.    Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 3/2019 - pobierz

3.    Wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczestników szkoleń, seminariów i warsztatów - pobierz

4.    Regulamin konkursu nr 3/2019 - pobierz

5.    Załącznik do Regulaminu konkursu „Przewodnik po ocenie wniosku” - pobierz

6.    Formularz wniosku o wybór operacji - pobierz

7.    Załącznik nr 1 do wniosku o wybór operacji „Zestawienie rzeczowo-finansowe” - pobierz

8.    Załącznik nr 2 do wniosku o wybór operacji „Wkład własny” - pobierz

9.    Załącznik nr 3 do wniosku o wybór operacji „Formy realizacji operacji” - pobierz

10.    Załącznik nr 4 do wniosku o wybór operacji „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” - pobierz

11.    Załącznik nr 5 do wniosku o wybór operacji „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” - pobierz

12.    Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji - pobierz

13.    Formularz umowy na realizację operacji - pobierz

14.    Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo-finansowe” - pobierz

15.    Załącznik nr 2 do umowy „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” - pobierz

16.    Załącznik nr 3 do umowy „Rodzaje niezgodności w odniesieniu do obowiązków, o których mowa w §11 umowy” - pobierz

17.    Formularz wniosku o refundację poniesionych kosztów wraz z załącznikami nr 1-3 - pobierz

18.    Załącznik nr 4 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji” - pobierz

19.    Załącznik nr 5 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” - pobierz

20.    Załącznik nr 6 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Formularz operacji realizującej priorytety PROW 2014–2020” - pobierz

21.    Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów - pobierz

22.    Plan działania KSOW na lata 2014–2020 - pobierz

23.    Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020 - pobierz

Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020 obowiązujący od 11 czerwca 2019 - pobierz

 

Zaproszenie na konsultacje w sprawie konkursu 3/2019 dla Partnerów KSOW

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konsultacje w sprawie konkursu 3/2019 dla Partnerów KSOW na realizację operacji w 2019 r.
Planujemy organizację indywidualnych spotkań z Partnerami KSOW do 8 lutego 2019 r.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie – e-mail: ksow@opolskie.pl,tel. 77 44 83 205, 77 44 83 216 oraz 77 44 83 231.

Prezentacja w zakresie konkursu 3/2019 ze spotkania w dniu 17.01.2019r. 

 

FAQ Konkurs nr 3/2019

 

Lista ocenionych operacji województwa opolskiego

 

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009